Loading...

DỰ ÁN THANH AN SOLAR

Yêu cầu của khách hàng:

Khách hàng là một cơ sở lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời

Xây dựng các nền tảng giá trị cho thương hiệu

Viết bài giới thiệu và thông tin sản phẩm

Thông tin giải đáp cho đội ngũ bán hàng

Giải pháp của Insight:

Nghiên cứu, tổng hợp thông tin về hệ thống điện năng lượng

Đúc kết thông tin để quảng cáo sản phẩm ngắn gọn, theo phong văn quảng bá sản phẩm

Kết quả đạt được:

Khách hàng rất hài lòng cách giải quyết của Insight, giúp cho khách hàng thuận tiện cung cấp thông tin sản phẩm đến đối tượng khách hàng của họ, giúp người đọc dễ hiểu, dễ quyết định và lựa chọn.